Dzisiaj jest: Imieniny:

NABÓR NA STANOWISKA ASYSTENTÓW RODZINNYCH DO PROJEKTU STOP BEZROBOCIU 2013r.

Dodano: Środa 22 maja 2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny w ramach projektu systemowego „Stop bezrobociu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od czerwca do listopada 2013 roku

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
- ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, praca socjalna lub posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- posiada doświadczenie w pracy z rodziną udokumentowane stosownymi zaświadczeniami,
- posiada obywatelstwo polskie,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada umiejętność podejmowania decyzji,
- ma poczucie odpowiedzialności,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- posiada prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
1. Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodzin.
2. Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4.  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
9. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
10. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1. podanie,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”
6. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny na rzecz realizacji projektu systemowego „Stop bezrobociu”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
7. oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się
w stanie zdrowia  pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
8. oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
9. formularz oferty – załącznik nr 1.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie ul. Szkolna 2 do 31 maja 2013 r. w godzinach 7:30– 15:30 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1 - formularz ofertycofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat