Dzisiaj jest: Imieniny:

AKTYWNI W CEKCYNIE - NOWY PROJEKT GMINY CEKCYN

Dodano: Piątek 15 kwietnia 2022

OPIS PROJEKTU "AKTYWNI W CEKCYNIE"

W ramach zadania 16 uczestników projektu zostanie objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym, spośród tych osób 12 objętych zostanie działaniami o charakterze zawodowym. Działania przewidziane w ramach projektu zakładają zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy uczestników.

W ramach projektu zastosowane zostaną następujące instrumenty:

A) AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

- wsparcie animatora grupy łącznie w wymiarze 160 godzin (zakłada się wsparcie
animatora przez 8 miesięcy w wymiarze średnio 20 godzin na miesiąc), w tym udział w
prowadzeniu zajęć przez specjalistów. Animator będzie poświęcał czas na indywidualny
kontakt z uczestnikami, animowanie uczestników, opracowanie i aktualizowanie IŚR,
udział w wydarzeniach kulturalnych i opiekę nad grupą. Animator będzie prowadzić grupę i odpowiadać za dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników, wzmocnienie poczucia
własnej wartości i wspierania procesu integracji społecznej.
- zajęcia aktywizacyjne - spotkania z kulturą, eventy, wycieczki - łącznie zakłada się
organizację 3 wydarzeń. Uczestnikom zaoferowana zostanie oferta kulturalna i
rozrywkowa np.: wyjazdy do kina, muzeum, koncert, wycieczki,
- zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia, ludoterapia, rekreacja, terapia ruchem,
zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne, dietetyczne, komputerowe itp. w zależności od
zapotrzebowania) – 8 spotkań po 6h, łącznie 48 godzin zajęć,
- warsztaty psychologiczne i terapeutyczne – zakłada się wsparcie indywidualne w
wymiarze po 2 godziny na osobę (razem 32 godziny) oraz po 2 spotkania w grupach
liczących po 8 osób po 6 h (łącznie 24 godziny warsztatów – 12 godzin na grupę).
Warsztaty mają na celu pomóc uczestnikom w poradzeniu sobie z problemami,
podnoszenie pewności siebie, motywowanie uczestników do rozwoju.

B) AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie będą stanowić pierwszego
elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wsparcie w ramach zadania realizowane będzie od ok. drugiego m-ca udziału uczestników w projekcie.
Realizowane instrumenty:

- doradztwo zawodowe (spotkania indywidualne, średnio 2h na osobę, razem 24h) –
Doradca przeprowadzi diagnozę pod kątem właściwego doboru wsparcia (aktualizacja
IŚR i opracowanie IPD), analiza wykształcenia, predyspozycji, zainteresowań i
doświadczenia zawodowego, a następnie będzie realizował spotkania w celu
przygotowania do podjęcia zatrudnienia (indywidualny trening zawodowy, wzmocnienie
adaptacji w miejscu pracy, podtrzymanie motywacji, przezwyciężenie trudności i sytuacji
kryzysowych),
- doradztwo zawodowe – warsztaty – 2 spotkania po 6h, łącznie w wymiarze 12h. Warsztat obejmować będzie: kompetencje pracownicze, organizację rynku pracy, aktywne poszukiwanie pracy, pisanie CV,

- pośrednictwo pracy (spotkania indywidualne, średnio 3h na osobę, razem 36h) –
wyszukiwanie ofert, indywidualny trening aktywnego poszukiwania pracy i selekcji ofert,
przygotowanie do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

- kursy i szkolenia zawodowe – przewidziano dla 12 uczestników projektu w celu
podnoszenia kluczowych kompetencji i kwalifikacji (uzupełnienie posiadanych, zdobycie
nowych istotnych na rynku pracy). Kursy i szkolenia dobrane będą na podstawie IŚR i IPD zg. z indywidualnymi predyspozycjami uczestnika oraz zapotrzebowaniem rynku pracy (po diagnozie lokalnego rynku przez doradcę zawodowego). Zakłada się, że kursy trwać będą średnio ok. 100 godz.

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji (IŚR), stworzoną indywidualnie dla każdego
uczestnika/uczestniczki projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej,
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Za opracowanie IŚR odpowiadać będzie
Animator. Wsparcie zaplanowane w projekcie będzie miało charakter zindywidualizowany
i kompleksowy, odpowiadać będzie na potrzeby uczestników i nie będzie ograniczać
możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.

Dofinansowanie projektu – 150.000,00 zł

Wkład własny – 7.907,04 zł

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAKAT EFS

PLAKAT LGDcofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat