Dzisiaj jest: Imieniny:

Obowiązek informacyjny

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie
 
Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje: 
 
1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn 
Dane kontaktowe: tel. 52 334 75 69, adres email: gops@cekcyn.pl
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Krzysztof Stanek, adres email: iod.gops@cekcyn.pl
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych administratora dotyczących  zadań własnych Gminy Cekcyn w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o: pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Karcie Dużej Rodziny, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postępowaniu w sprawach nieletnich, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniach rodzinnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Prawo energetyczne, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora. 
 
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy. 
 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe.
 
6. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.
 
7. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:
Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
 
8. Prawa osoby, której dane dotyczą:  
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania  danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO. 
 
9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji umowy/wniosku.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 cofnij

Dodany przez: Krzysztof Stanek

Nasi Partnerzy

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Gmina Cekcyn

Biuletyn informacji publicznej

Zespół Szkół w Cekcynie

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

MPiPS

Niebieska Linia

Bank Żywności w Chojnicach

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

KDR

popz

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat